Mình còn chưa từng đọc đam, mặc dù bạn mình là đứa thích đọc đam còn giới thiệu cho mấy cuốn nữa