Nhắc đến ngược là nghĩ ngay đến tác giả Hiểu Bạo, gần như bộ nào cũng ngược thụ mà thụ bị ngược thì không tàn cũng phế