Đọc nhiều quá giờ không nhớ nổi là từ truyện nào đầu tiên nữa ah T.T...