Nguyên Giả Thượng Câu

—Tuy là cũ nhưng bộ này là tiêu biểu nhất rồi—