Sư Thanh Y (Tham hư lăng)
Ngôn Âm (nữ chủ cầu buông tha)
Vệ Minh Khê ( Cung Khuynh)