Đợt cũng đọc truyện gì ấy giữa chừng bị drop tiếc ghê!:tanthanh: