Theo mình nghỉ truyện này không có chú ý nhiều vào tình cảm giữa hai nhân vật, nhưng nhiều hơn là về cuộc đấu tranh (trí tuệ) giữa Baru và the Empire. Truyện vẫn rất hay, nhưng nếu muốn một câu...