Đồng dạng với mấy bạn trên, về thể loại cảnh sát thì chưa thấy bộ nào qua Ban Mã Tuyến