Có bạn nào biết "Nhược diệp sa lại" là ai không?? nhân vật nào trong truyện vậy @@
À với "Ngựa tre" là ai nữa thế...