Ninh Viễn toàn post đồ ăn :khongxong:

Hèn chi viết Thực sắc hay như vậy :noroi: