Hay, recommend.

Từ đầu đến cuối dốc lòng, tình cảm không nhiều, 1/5 cuối truyện mới có, sự nghiệp làm chính. Đoạn đầu hơi đè nén một chút, scandal hơi nhiều, ruồi bọ không thỉnh tự bay loạn, nhưng...