Mình cũng muốn tham gia,nhưng mình không đủ tự tin,có nhiều chỗ mình cũng thật sự không hiểu...
Tên truyên muốn edit: "Tước Linh Mộng vũ (Q2)"
Thể loại : cổ trang
Email: kaiho365@gmail.com