haha, nhất định phải đọc thử bộ này. Truyện của Lá Cây có tác dụng relax rất tốt.