Yêu chết sự đánh yêu của Niên tỷ, hận chết sự chậm tiêu của sở Ca !!!! :))