http://i.imgur.com/UH9jX6X.pngNội dung nhãn: Xuyên qua thời không thanh mai trúc mã tình hữu độc chung trướng nhiên nhược thất

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiêu lăng dạ; Tiêu...