PDA

Xem bản đầy đủ : [PIC] Mỹ nhân cổ trangTamie
01-06-15, 01:17 PM
http://i.imgur.com/RJTpw3G.jpg
http://i.imgur.com/Lw3GedI.jpg
http://i.imgur.com/NtUJDvE.jpg
http://i.imgur.com/GW8y8PT.jpg
http://i.imgur.com/V811nwU.jpg
http://i.imgur.com/64j1h8C.jpg
http://i.imgur.com/3aQC1An.jpg
http://i.imgur.com/iATgGvn.jpg
http://i.imgur.com/MGrj9QQ.jpg
http://i.imgur.com/tSf5Oso.jpg

Tamie
01-06-15, 01:19 PM
http://i.imgur.com/KMKqq1u.jpg
http://i.imgur.com/0EfJToY.jpg
http://i.imgur.com/WdEF1Ci.jpg
http://i.imgur.com/Hkp44hf.jpg
http://i.imgur.com/XKWhWLO.jpg
http://i.imgur.com/KnzjNDi.jpg
http://i.imgur.com/YVkHL9B.jpg
http://i.imgur.com/A7sHP9V.jpg
http://i.imgur.com/jyCbQFm.jpg
http://i.imgur.com/M4jEtPw.jpg

Tamie
01-06-15, 01:30 PM
http://i.imgur.com/yIkOncA.jpg
http://i.imgur.com/RKwIo3C.jpg
http://i.imgur.com/692zP33.jpg
http://i.imgur.com/tufkKua.jpg
http://i.imgur.com/3pTkdKk.jpg
http://i.imgur.com/cpSj9wT.jpg
http://i.imgur.com/iiHEEXO.jpg
http://i.imgur.com/ZAuDDWi.jpg
http://i.imgur.com/n12S33y.jpg
http://i.imgur.com/mpQwbbX.jpg

Tamie
01-06-15, 01:36 PM
http://i.imgur.com/SzPxapD.jpg
http://i.imgur.com/CqcA1r6.jpg
http://i.imgur.com/LNluDzi.jpg
http://i.imgur.com/etIRKvw.jpg
http://i.imgur.com/Yb9xiEQ.jpg
http://i.imgur.com/hmmPPFM.jpg
http://i.imgur.com/MHuSC08.jpg
http://i.imgur.com/E3Xv14j.jpg
http://i.imgur.com/KMKqq1u.jpg
http://i.imgur.com/CMOPjZ7.jpg

Tamie
01-06-15, 02:03 PM
http://i.imgur.com/r3amgHV.jpg
http://i.imgur.com/cvJFDC6.jpg
http://i.imgur.com/uwbYwjo.jpg
http://i.imgur.com/u5P8fXo.jpg
http://i.imgur.com/GwhqSHb.jpg
http://i.imgur.com/KYgTp6u.jpg
http://i.imgur.com/PwhwAfO.jpg
http://i.imgur.com/2kslcr0.jpg
http://i.imgur.com/FIPwt3r.jpg
http://i.imgur.com/AmS47cS.jpg

Tamie
01-06-15, 02:03 PM
http://i.imgur.com/6Xt0EEi.jpg
http://i.imgur.com/LtcM72t.jpg
http://i.imgur.com/9GF548z.jpg
http://i.imgur.com/0OVSKDV.jpg
http://i.imgur.com/zE7HZOh.jpg
http://i.imgur.com/CzgdMAU.jpg
http://i.imgur.com/lNnYngD.jpg
http://i.imgur.com/utmqXEX.jpg
http://i.imgur.com/fBpO7Cp.jpg
http://i.imgur.com/KMgi8Vw.jpg

Tamie
01-06-15, 02:04 PM
http://i.imgur.com/7sQmJ84.jpg
http://i.imgur.com/zkRhKzz.jpg
http://i.imgur.com/66qFfw5.jpg
http://i.imgur.com/4I4hWlS.jpg
http://i.imgur.com/jMDolzD.jpg
http://i.imgur.com/7kx2BkV.jpg
http://i.imgur.com/v5G0Srf.jpg
http://i.imgur.com/PUGNRpZ.jpg
http://i.imgur.com/MzTpYVu.jpg
http://i.imgur.com/1tHFuZ6.jpg

Tamie
01-06-15, 02:05 PM
http://i.imgur.com/ERtzVT3.jpg
http://i.imgur.com/PRlvzC1.jpg
http://i.imgur.com/fQqvHL0.jpg
http://i.imgur.com/1bRKBor.jpg
http://i.imgur.com/96m807V.jpg
http://i.imgur.com/R1HkdFr.jpg
http://i.imgur.com/H2qQoJ2.jpg
http://i.imgur.com/JG2iO53.jpg
http://i.imgur.com/bPTEM2N.jpg
http://i.imgur.com/FeBd5RH.jpg

Tamie
01-06-15, 02:05 PM
http://i.imgur.com/m2Ncceo.jpg
http://i.imgur.com/CDSlR8H.jpg
http://i.imgur.com/12XgWxC.jpg
http://i.imgur.com/ZnT4U60.jpg
http://i.imgur.com/6w0bOCG.jpg
http://i.imgur.com/GDfDOCI.jpg
http://i.imgur.com/56BGUo5.jpg
http://i.imgur.com/zUa7Vzz.jpg
http://i.imgur.com/uS1KwOw.jpg
http://i.imgur.com/tyCZCMP.jpg

Tamie
01-06-15, 02:06 PM
http://i.imgur.com/FM8iWMT.jpg
http://i.imgur.com/cAcUKbU.jpg
http://i.imgur.com/NEv90Wi.jpg
http://i.imgur.com/A2sq6se.jpg
http://i.imgur.com/KEfN4Qf.jpg
http://i.imgur.com/2nanZOI.jpg
http://i.imgur.com/4EwV0K6.jpg
http://i.imgur.com/X8XugSh.jpg
http://i.imgur.com/6BMFSkg.jpg
http://i.imgur.com/X6JYWXr.jpg

Tamie
01-07-15, 05:43 AM
http://i.imgur.com/9Opf7tN.jpg
http://i.imgur.com/xCIAfuN.jpg
http://i.imgur.com/we4jLfl.jpg
http://i.imgur.com/UPxyy6j.jpg
http://i.imgur.com/vf0rkNL.jpg
http://i.imgur.com/lyyHTJ0.jpg
http://i.imgur.com/cJy6fhy.jpg
http://i.imgur.com/8u7iM1y.jpg
http://i.imgur.com/F8S76B8.jpg
http://i.imgur.com/udZvl7Z.jpg

Tamie
01-07-15, 05:44 AM
http://i.imgur.com/ZkGBELB.jpg
http://i.imgur.com/A4xtl5q.jpg
http://i.imgur.com/cGrjtfi.jpg
http://i.imgur.com/hL1eIEX.jpg
http://i.imgur.com/GLlgNhc.jpg
http://i.imgur.com/VRPeSyB.jpg
http://i.imgur.com/JmNYusv.jpg
http://i.imgur.com/YvsxyuD.jpg
http://i.imgur.com/jcC94Kd.jpg
http://i.imgur.com/TGdw7xZ.jpg

Tamie
01-07-15, 05:45 AM
http://i.imgur.com/W2rh8Ap.jpg
http://i.imgur.com/zcFeML1.jpg
http://i.imgur.com/NrTNXls.jpg
http://i.imgur.com/2Dd5IC6.jpg
http://i.imgur.com/XLO2Gy8.jpg
http://i.imgur.com/MG7KrQN.jpg
http://i.imgur.com/10OH4SE.jpg
http://i.imgur.com/Q7S2Gsb.jpg
http://i.imgur.com/mKNhS0Q.jpg
http://i.imgur.com/c99I4uT.jpg

Tamie
01-07-15, 05:46 AM
http://i.imgur.com/QMXTmH3.jpg
http://i.imgur.com/noagDn8.jpg
http://i.imgur.com/zbqYWFk.jpg
http://i.imgur.com/H2PHh9D.jpg
http://i.imgur.com/5qBAdjp.jpg
http://i.imgur.com/ofxGjTM.jpg
http://i.imgur.com/bvqTlbQ.jpg
http://i.imgur.com/FaQVTEB.jpg
http://i.imgur.com/KFsy8MC.jpg
http://i.imgur.com/2Tjkwpb.jpg

Tamie
01-07-15, 05:47 AM
http://i.imgur.com/TiVq9uf.jpg
http://i.imgur.com/0O7zU3O.jpg
http://i.imgur.com/mhBkTV9.jpg
http://i.imgur.com/zaEXSK6.jpg
http://i.imgur.com/Ptq9sDM.jpg
http://i.imgur.com/QXedbwn.jpg
http://i.imgur.com/QTRo29b.jpg
http://i.imgur.com/ItwD7w7.jpg
http://i.imgur.com/R97bob9.jpg
http://i.imgur.com/uhli1Xy.jpg

Tamie
01-07-15, 05:48 AM
http://i.imgur.com/KLdH3F5.jpg
http://i.imgur.com/qhedIOc.jpg
http://i.imgur.com/CQTzBRc.jpg
http://i.imgur.com/2AMziTT.jpg
http://i.imgur.com/YBNYMmR.jpg
http://i.imgur.com/2fpwz2A.jpg
http://i.imgur.com/rL4EcHm.jpg
http://i.imgur.com/CM10rt2.jpg
http://i.imgur.com/ADRu2hY.jpg
http://i.imgur.com/YtUrqHo.jpg

Tamie
01-07-15, 05:48 AM
http://i.imgur.com/h38b53F.jpg
http://i.imgur.com/oyapQAY.jpg
http://i.imgur.com/AagEkpP.jpg
http://i.imgur.com/dYIZL8q.jpg
http://i.imgur.com/RamPELV.jpg
http://i.imgur.com/5OHApGx.jpg
http://i.imgur.com/ybpVhtX.jpg
http://i.imgur.com/Q51THdn.jpg
http://i.imgur.com/bMT9ebm.jpg
http://i.imgur.com/R21Zt6r.jpg

Tamie
01-07-15, 05:49 AM
http://i.imgur.com/tFtrywi.jpg
http://i.imgur.com/YUzi18I.jpg
http://i.imgur.com/t9kxuvN.jpg
http://i.imgur.com/PsQRlUm.jpg
http://i.imgur.com/Mp4ZHQr.jpg
http://i.imgur.com/muPzGku.jpg
http://i.imgur.com/lsSwh4b.jpg
http://i.imgur.com/yLzpOiV.jpg
http://i.imgur.com/aynIulq.jpg
http://i.imgur.com/F6aFlxe.jpg

Tamie
01-07-15, 05:50 AM
http://i.imgur.com/oA3TtIF.jpg
http://i.imgur.com/6tIFdz5.jpg
http://i.imgur.com/lAdjXUu.jpg
http://i.imgur.com/LDlF5cT.jpg
http://i.imgur.com/8Dw3Cqg.jpg
http://i.imgur.com/PpHZhkh.jpg
http://i.imgur.com/nv2xCIq.jpg
http://i.imgur.com/D6rvO3n.jpg
http://i.imgur.com/Frho1pZ.jpg
http://i.imgur.com/7mHyMAA.jpg

Tamie
01-07-15, 05:51 AM
http://i.imgur.com/rfL6ZJH.jpg
http://i.imgur.com/U1cYxLr.jpg
http://i.imgur.com/h9RvL7E.jpg
http://i.imgur.com/3ebJTRA.jpg
http://i.imgur.com/pZZjhJn.jpg
http://i.imgur.com/myN9uQ9.jpg
http://i.imgur.com/iVHZlB6.jpg
http://i.imgur.com/k0BisiB.jpg
http://i.imgur.com/fZ3MLXB.jpg
http://i.imgur.com/ud8EgcR.jpg

Tamie
01-07-15, 05:52 AM
http://i.imgur.com/hifA0CD.jpg
http://i.imgur.com/SYwMMzA.jpg
http://i.imgur.com/BCLqWNu.jpg
http://i.imgur.com/Shxwhuo.jpg
http://i.imgur.com/90A7H6a.jpg
http://i.imgur.com/9HvL43u.jpg
http://i.imgur.com/TN14w7f.jpg
http://i.imgur.com/VfZOazd.jpg
http://i.imgur.com/F3QZ55W.jpg
http://i.imgur.com/gQffDmn.jpg

Tamie
01-07-15, 05:53 AM
http://i.imgur.com/4lR2gm3.jpg
http://i.imgur.com/NBc7YoU.jpg
http://i.imgur.com/ThcYKki.jpg
http://i.imgur.com/sdymEES.jpg
http://i.imgur.com/SJnj2JA.jpg
http://i.imgur.com/yqXta5A.jpg
http://i.imgur.com/sQLSWWo.jpg
http://i.imgur.com/kn1Gul2.jpg
http://i.imgur.com/MvO3UaT.jpg
http://i.imgur.com/pOUjC7S.jpg

Tamie
01-07-15, 05:55 AM
http://i.imgur.com/tTVduIW.jpg
http://i.imgur.com/2hSYTpk.jpg
http://i.imgur.com/ldal3gt.jpg
http://i.imgur.com/l1pSgmN.jpg
http://i.imgur.com/ylcjs4z.jpg
http://i.imgur.com/EM2wm3y.jpg
http://i.imgur.com/9DfHkF7.jpg
http://i.imgur.com/XH8UDVv.png
http://i.imgur.com/YUrwjVX.jpg
http://i.imgur.com/lLC66Dy.jpg

Tamie
01-07-15, 05:57 AM
http://i.imgur.com/tMp3Ru8.jpg
http://i.imgur.com/0e9OFBN.jpg
http://i.imgur.com/ONTGQho.jpg
http://i.imgur.com/oABk14B.jpg
http://i.imgur.com/I7X2PG9.jpg
http://i.imgur.com/nJZFpV6.jpg
http://i.imgur.com/VD6rKdd.jpg
http://i.imgur.com/p2PH7q8.jpg
http://i.imgur.com/hMyxV6n.jpg
http://i.imgur.com/osNsWhf.jpg

Tamie
01-07-15, 05:58 AM
http://i.imgur.com/jFlrO8f.jpg
http://i.imgur.com/dQOJnia.jpg
http://i.imgur.com/WoE9TF3.jpg
http://i.imgur.com/wVnxc5k.jpg
http://i.imgur.com/u77I5fE.jpg
http://i.imgur.com/oVrXH0l.jpg
http://i.imgur.com/zZ9whgD.jpg
http://i.imgur.com/gqF6nuK.jpg
http://i.imgur.com/UHRGDHK.jpg
http://i.imgur.com/DgFzqUm.jpg

Tamie
01-07-15, 06:17 AM
http://i.imgur.com/v8Xt9nx.jpg
http://i.imgur.com/IPU4gaj.jpg
http://i.imgur.com/ccLcwTX.jpg
http://i.imgur.com/OlCqKr5.jpg
http://i.imgur.com/YwPcWAx.jpg
http://i.imgur.com/J7FD6d8.jpg
http://i.imgur.com/fRklg3j.jpg
http://i.imgur.com/kOutXVX.jpg
http://i.imgur.com/tespsRw.jpg
http://i.imgur.com/8zknQZQ.jpg

Tamie
01-07-15, 06:19 AM
http://i.imgur.com/esjXCSo.jpg
http://i.imgur.com/1Mww4HR.jpg
http://i.imgur.com/k4uUFr8.jpg
http://i.imgur.com/396WINg.jpg
http://i.imgur.com/3ylVkGi.jpg
http://i.imgur.com/B7jzyPc.jpg
http://i.imgur.com/QgxGNGU.jpg
http://i.imgur.com/klYIjrp.jpg
http://i.imgur.com/M9hRNMD.jpg
http://i.imgur.com/TXpRlaE.jpg

Tamie
01-07-15, 06:20 AM
http://i.imgur.com/hFzY0Ny.jpg
http://i.imgur.com/jsoZ5to.jpg
http://i.imgur.com/v85vdkF.jpg
http://i.imgur.com/dD96HM4.jpg
http://i.imgur.com/nLu0fOK.jpg
http://i.imgur.com/syGGlAP.jpg
http://i.imgur.com/8N6iXzy.jpg
http://i.imgur.com/GCNuaQN.jpg
http://i.imgur.com/QmakYy4.jpg
http://i.imgur.com/E45ISHr.jpg

Tamie
01-07-15, 06:21 AM
http://i.imgur.com/buRWv3C.jpg
http://i.imgur.com/evp6SmQ.jpg
http://i.imgur.com/7502UGc.jpg
http://i.imgur.com/34iwE1g.jpg
http://i.imgur.com/fx58ARr.jpg
http://i.imgur.com/FRPeI5Q.jpg
http://i.imgur.com/pGiOxiA.jpg
http://i.imgur.com/bFg73rQ.jpg
http://i.imgur.com/Bh0feh9.jpg
http://i.imgur.com/rkRWlxK.jpg

Tamie
01-07-15, 06:23 AM
http://i.imgur.com/qswJEyL.jpg
http://i.imgur.com/dTcRbWn.jpg
http://i.imgur.com/MxY0y9j.jpg
http://i.imgur.com/Bed045x.jpg
http://i.imgur.com/Zw6IFWZ.jpg
http://i.imgur.com/FavqAJ9.jpg
http://i.imgur.com/W27Ee3f.jpg
http://i.imgur.com/5mcu5BC.jpg
http://i.imgur.com/6Saz9a1.jpg
http://i.imgur.com/OlgVEdX.jpg

Tamie
01-07-15, 06:26 AM
http://i.imgur.com/rh6ytLV.jpg
http://i.imgur.com/uN7P0ak.jpg
http://i.imgur.com/Pa39ygU.jpg
http://i.imgur.com/woH6xlI.jpg
http://i.imgur.com/4TlhajK.jpg
http://i.imgur.com/Vuh4liG.jpg
http://i.imgur.com/BSJU2hy.jpg
http://i.imgur.com/cgXRiFm.jpg
http://i.imgur.com/3HbV7ut.jpg
http://i.imgur.com/lTI23Vf.jpg

Tamie
01-07-15, 06:26 AM
http://i.imgur.com/QkrWV8F.jpg
http://i.imgur.com/10oJiJZ.jpg
http://i.imgur.com/Krov1iC.jpg
http://i.imgur.com/SlQsO0i.jpg
http://i.imgur.com/r1p2ZZI.jpg
http://i.imgur.com/yptEk91.jpg
http://i.imgur.com/gfzQaTu.jpg
http://i.imgur.com/SwIPHqI.jpg
http://i.imgur.com/W59C4jy.jpg
http://i.imgur.com/GzzHM4r.jpg

Tamie
01-07-15, 06:27 AM
http://i.imgur.com/suyKQe8.jpg
http://i.imgur.com/PX5YLAk.jpg
http://i.imgur.com/51yJCqH.jpg
http://i.imgur.com/NjjgHIh.jpg
http://i.imgur.com/g1FKBOB.jpg
http://i.imgur.com/6X7B5gm.jpg
http://i.imgur.com/9zf7hr0.jpg
http://i.imgur.com/jVlMi7b.jpg
http://i.imgur.com/HgC6B2T.jpg
http://i.imgur.com/QFP0nxa.jpg

Tamie
01-07-15, 06:28 AM
http://i.imgur.com/UD6mOf9.jpg
http://i.imgur.com/Q52FGB6.jpg
http://i.imgur.com/B6WzgHd.jpg
http://i.imgur.com/HMb7B7u.jpg
http://i.imgur.com/1xWbbpz.jpg
http://i.imgur.com/FEGZYdz.jpg
http://i.imgur.com/fj2Cfab.jpg
http://i.imgur.com/8xsp49Z.jpg

Tamie
01-07-15, 06:29 AM
http://i.imgur.com/4FmpBTg.jpg
http://i.imgur.com/qHVrN4q.jpg
http://i.imgur.com/DASVrUx.jpg
http://i.imgur.com/jxe8isn.jpg
http://i.imgur.com/Cs9182K.jpg
http://i.imgur.com/orM3Fuo.jpg
http://i.imgur.com/aaSH02a.jpg
http://i.imgur.com/zkrwYyB.jpg
http://i.imgur.com/nwkeKpZ.jpg
http://i.imgur.com/bU5vWbh.jpg

Tamie
01-07-15, 06:29 AM
http://i.imgur.com/XXElze6.jpg
http://i.imgur.com/54Oa1PR.jpg
http://i.imgur.com/UcT9OYE.jpg
http://i.imgur.com/dbEuHT2.jpg
http://i.imgur.com/GQHc8HJ.jpg
http://i.imgur.com/Aa3vNNZ.jpg
http://i.imgur.com/mBw6Ndg.jpg
http://i.imgur.com/TgJio00.jpg
http://i.imgur.com/D6y59ou.jpg
http://i.imgur.com/XWaRY5q.jpg

Ray
02-07-15, 03:25 PM
tìm hình bách hợp thiệt cực mà toàn ra hình đam mỹ :ma:p/s: vào hẳn link hình ( view image ) để coi full size nhé .

Tamie
02-07-15, 04:58 PM
bách hợp là hàng hiếm đó giờ rồi :tatoi:

Tamie
02-07-15, 05:20 PM
http://i.imgur.com/I9OxZAU.jpg
http://i.imgur.com/0rRVNiE.jpg
http://i.imgur.com/X8aJMWM.jpg
http://i.imgur.com/btkwEEn.jpg
http://i.imgur.com/ygo9ZxS.jpg
http://i.imgur.com/EnCfEAg.jpg
http://i.imgur.com/JtIxlVl.jpg

ziney7612
05-27-16, 07:40 AM
Omo Omo :daphinh::daphinh::daphinh: ko còn gì để nói luôn....muốn kiếm được người đẹp giống vậy...máu mũi chảy ra hết rồi đây

ludauphong
07-07-16, 10:43 PM
Đọc BH chỉ có nhìn hình vẽ là tưởng tượng ra đc chứ chưa thấy ng thật có ai đủ tiêu chuẩn để đỡ bị sụp hình tượng :))

maneki
08-21-17, 12:37 PM
dường như phác họa nhân vật truyện BH ai cũng đẹp lung linh ảo diệu, trước giờ chưa từng thấy diện mạo bình thường nào :khongvui:

Kokolax
09-11-17, 01:23 AM
Mình đọc bách hợp ít khi nhìn hình, chủ yếu mình thích tưởng tượng hơn. Vì nó mang mình bay đi xa hơn với nhân vật mình thích, hợp ý mình nghĩ hơn. Nhưng cám ơn bạn đã post những hình này, đẹp lắm. Thanks !

Salty
11-17-17, 08:24 PM
Ôi cảm ơn bạn chủ topic nhiều nhé =))) Đọc toàn tưởng tượng thôi, lâu lâu có hình ngắm cũng thich mắt ^^

Kim Subi
11-18-17, 12:43 PM
Ôi trong BH gái nào cũng đẹp ghê:-*

jjun
04-17-19, 09:40 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/c58.0.200.200a/p200x200/56985306_319541865377450_8525673952742211584_n.jpg ?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmw6-5G4NvR-qKYW_7A992Loy0mZH9tqfF5VMVqXQ3jB-lbddnxCXdNLNbAz7Gd5cc&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=eb82cd5d2820c52d0c916f0775e9038b&oe=5D31297C
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/c0.0.200.200a/p200x200/57350439_319541685377468_1300201757162340352_n.jpg ?_nc_cat=104&_nc_oc=AQn4uwquG1E1Z2PmN21oRUg643IyPMQZ1Cj9pMMTGfC YZXHGWCMpABRWnuw80F6mJSM&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=86493735a47bf9e1a62d6a52e3f6498b&oe=5D30DAC6
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/57019629_318729855458651_6869727128263327744_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmW5FLPgDTazrWbjXCk7sqUs0Rr7GuiAVBTok84u1I SUYxONUUS_X21hAf8sIjSOv0&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=949b0fce4d1508922cf64f19a719d7dd&oe=5D39DA2C
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/c69.0.200.200a/p200x200/57056714_318346332163670_232547692822134784_n.jpg? _nc_cat=103&_nc_oc=AQm7GhLYDMOh59pc3s5KDuvlBfoVYDyfXyYgYeGUOvE 1GgEB1DXBVL-YGeFeF_OwE14&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=9f3829acdc5aee6cb3e67caf79168df6&oe=5D301A41
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/c113.0.200.200a/p200x200/57008997_318346338830336_6199629955693805568_n.jpg ?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkocCycPokiPI5KSCm0YH2brBDYTtxRLcg90H010OY RxUxKcM7wb4HwDQImpryJRjc&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=baea0ee587f0a498f083a85ba4a4ea7d&oe=5D458BD0
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/c0.30.200.200a/p200x200/56915099_318236115508025_7270887759588360192_n.jpg ?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlsMJIuJA_i56k5HxDqBP6KSxFQEQdGQJwir71i9wJ jz-8nm9DHjEMTU9cAfwfYh8A&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=e3224fb9d414b520827695c637482268&oe=5D464E68

banhbaoanbanhbao
09-07-19, 05:06 AM
Còn nữa không bạn? Hóng-ing

ohwow
12-19-19, 11:17 AM
thật ra vẫn thích kiểu nét vẽ của chị Nguyên (chuyên vẽ Cung Khuynh) hơn.

haru.s.kamin
08-17-20, 04:10 PM
Hình nào cũng đẹp hết rứa