PDA

Xem bản đầy đủ : Fluttering Feelings Chương 8Ddil
07-30-15, 03:48 PM
Author: Samba
Trans: Vũ
Edit: Ddil
Chương 8

https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/ff_c8.jpg?w=682&h=252


https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u001.jpg?w=682&h=1149
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u002.jpg?w=682&h=1540
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u003.jpg?w=682&h=1061
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u004.jpg?w=682&h=935
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u005.jpg?w=682&h=922
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u006.jpg?w=682&h=1837
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u007.jpg?w=682&h=1522
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u008.jpg?w=682&h=1408
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u009.jpg?w=682&h=1210
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u010.jpg?w=682&h=1321
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u0111.jpg?w=682&h=1904
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u0121.jpg?w=682&h=1217
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u013.jpg?w=682&h=1529
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u014.jpg?w=682&h=1284
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u015.jpg?w=682&h=929
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u016.jpg?w=682&h=1532
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u017.jpg?w=682&h=1839
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u018.jpg?w=682&h=1542
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u0191.jpg?w=682&h=2055
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u020.jpg?w=682&h=1317
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/u021.jpg?w=682&h=1458
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.