PDA

Xem bản đầy đủ : Fluttering Feelings Chương 7Ddil
07-29-15, 03:46 PM
Author: Samba
Trans: Esley, Dừa
Edit: Ddil
Chương 7

https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/ff_c7.jpg?w=682&h=252


https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c001.jpg?w=682&h=1384
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c002.jpg?w=682&h=1592
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c003.jpg?w=682&h=1126
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c004.jpg?w=682&h=1514
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c005.jpg?w=682&h=1351
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c006.jpg?w=682&h=1717
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c007.jpg?w=682&h=1267
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c008.jpg?w=682&h=1231
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c009.jpg?w=682&h=1575
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c010.jpg?w=682&h=1521
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c011.jpg?w=682&h=1041
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c012.jpg?w=682&h=1408
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c013.jpg?w=682&h=1343
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c014.jpg?w=682&h=944
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c015.jpg?w=682&h=1740
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c016.jpg?w=682&h=1100
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c017.jpg?w=682&h=1005
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c018.jpg?w=682&h=1700
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c019.jpg?w=682&h=1988
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c020.jpg?w=682&h=1656
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c021.jpg?w=682&h=1401
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/c022.jpg?w=682&h=1036VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.