PDA

Xem bản đầy đủ : Fluttering Feelings Chương 3Ddil
07-08-15, 05:14 PM
Author: Samba
Trans + Edit: Ddil
Chương 3

https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/ff_c31.jpg?w=682&h=252

https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0011.jpg?w=682&h=1273
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0022.jpg?w=682&h=2734
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0031.jpg?w=682&h=2084
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0041.jpg?w=682&h=988
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0051.jpg?w=682&h=2139
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0061.jpg?w=682&h=1382
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0071.jpg?w=682&h=1838
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0081.jpg?w=682
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0091.jpg?w=682&h=1953
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0101.jpg?w=682&h=1230
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0111.jpg?w=682&h=1759
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0121.jpg?w=682&h=2264
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0131.jpg?w=682&h=1283
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0141.jpg?w=682
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0151.jpg?w=682
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0161.jpg?w=682&h=1488
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0171.jpg?w=682&h=1161
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0181.jpg?w=682&h=2285
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0191.jpg?w=682&h=1004
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0201.jpg?w=682&h=1831
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0211.jpg?w=682&h=1485
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0221.jpg?w=682&h=1562
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0231.jpg?w=682&h=1509
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0241.jpg?w=682&h=1447
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0251.jpg?w=682&h=1864
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0261.jpg?w=682&h=1147
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0271.jpg?w=682&h=2206
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0281.jpg?w=682&h=1451
https://ddil.files.wordpress.com/2015/06/g0291.jpg?w=682&h=1238
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.