PDA

Xem bản đầy đủ : Fluttering Feelings Chương 2Ddil
07-04-15, 03:44 PM
Author: Samba
Trans + Edit: Ddil
Chương 2

https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/ff_c22.jpg?w=682&h=252

https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0011.jpg?w=682&h=910
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0021.jpg?w=682&h=2245
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0031.jpg?w=682&h=1965
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0041.jpg?w=682&h=2098
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0051.jpg?w=682&h=2392
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0061.jpg?w=682&h=1061
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0071.jpg?w=682&h=1654
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0081.jpg?w=682&h=1135
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0091.jpg?w=682&h=1796
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0101.jpg?w=682&h=1787
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0111.jpg?w=682&h=2490
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0121.jpg?w=682&h=2374
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0131.jpg?w=682&h=1197
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0141.jpg?w=682&h=2045
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0151.jpg?w=682&h=2209
https://ddil.files.wordpress.com/2015/05/n0161.jpg?w=682&h=1787
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.