Bạn Hoa ngay từ đầu đã không thể thoát khỏi tay của Quận Chúa rồi.

Tất cả là âm mưu hết các bạn trẻ à )))))))))))