Mình thấy mọi ng khen với có tích phân cao nên cũng đọc thử, nhưng đọc đến c120 hơn mà thấy nhạt nên bỏ luôn