xem không biết bao nhiêu truyện ... cuối cùng chợt nhận ra chẳng tồn lại gì trong đầu
Thái Thúc Linh là bạn thụ trong đồng nhân tru tiên mà mình còn ấn tượng