Truyện này tuyệt vời nhất, hình ảnh đẹp, câu chuyện đẹp, kết thúc đẹp