Em khuyên bác nên tìm đến Vị chanh bạc hà. Nhưng mà chỉ nên đọc khúc đầu thôi không thôi bị tức ói máu