Hồi lớp 7 có đọc fanfic các kiểu, lớp 8 đọc phải Tiên Thương chi luyến, sau đó chuyển hẳn sang bhtt đọc