Cho mình xin QT 2 truyện này nha. Cám ơn ^^
- Cùng nàng từ diễn thành thật
Tác giả: Thanh thang xuyến hương thái
http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3460328

- Y nhiên như cố
Tác giả: Nhất chỉ hoa giáp tử
http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3420768