cho mình hỏi câu hơi ngu, chứ tích phân là j v mấy bạn