Đọc cũng nhiều bộ bhtt, nói đến hay thì gần đây là Cô Trịch Ôn Nhu, GHK đúng là cực phẩm của cực phẩm a~~