một bộ truyện rất hay, tiến triển hợp lý chỉ là kết thúc miễn cưỡng hơi nhanh thêm 1,2 chương nữa để giải khai vấn đề thì hoàn hảo. có lẽ, bản thân tác giả cũng bí nên chấm lững