Các thể loại tình huống "Mấy năm sau" hoặc kiểu Ngô hạ a mông