Thông Báo Về Quy Chế Cộng Ngân Lượng Trong Bách Đồ Lâm

Mức cộng ngân lượng như sau:

6 NL 1 page trans + edit.

3 NL cho trans và 3NL cho edit