Truyện này không khoái Thi Vân Dạng, cơ mà sang Mất bạn Thi Thi đáng yêu chết đi được