1. Nguyên Thập Tam ( Công Chúa Tha Mạng)
2. Ngôn Hề ( Đào Lý Bất Ngôn)
3. Thành Nhược Hề
4. Tiêu Ý Hàn (Nữ Nhân Của Thị Trưởng)
5. Tấn Tần ( Tần Tấn Chi Hảo)