Sở Mị đúng với hoàn toàn câu "hồi nhỏ xấu xấu đen đen , lớn lên trổ mã ai nhìn cũng khen" :thoimien: