cám ơn bạn Edit, trực ca đêm ngồi đọc, cười như người điên, xem tý đồng nghiệp tưởng ma nhập :tangqua: