Ừm, đúng là đôi khi hơi nút Thanks sida thấy sợ. :]]