Thiệt chứ đọc trên watt người ta vote nhiệt tình lắm mà trên forum đôi khi bất tiện thật, có mấy khi nhấn thanks mà nhấn mãi không đi đâm ra bực mình. Trên lap còn có vấn đề chứ chưa nói tới đọc trên...