Mình muốn làm beta. Đây là gmail/fb của mình: saocugdc1234@gmail.com, https://www.facebook.com/dudubathoi