Thanh mai trúc mã
Nữ thần là ta học tỷ
Ngươi là nữ vương, ta là đặc công
Thụy mỹ nhân