Vệ Minh Khê ngàn sai vạn sai nhưng xét ở một mức độ VMK cũng bị áp lực quá nhiều, cái quá nhiều đó dẫn đến suy nghĩ không thông suốt và làm ra nhiều chuyện chỉ có thể...