Do mình không có thời gian online mỗi ngày nữa nên mình sẽ thay đổi cách hoạt động một tí, mình sẽ up truyện 3 ngày/tuần gồm thứ 3, 5 và 7 và bắt đầu vào ngày 16 tháng 1. (tuần này mình sẽ gom hết...