http://i.imgur.com/TvnwkTV.jpgNội dung nhãn: nhân duyên gặp gở kiếp trước kiếp này xuyên qua thời không giới giải trí

Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: Tiếu Dĩ Mính, hà uyển đồng ┃ phối...