- Tên gọi: ThanhPhong158, QuanLamUyen_158
-Tên truyện muốn edit: Sư thuyết - Lưu Diên Trường Ngưng (on-going)
-Tên truyện từng edit: Dạ Tôn Dị Thế, Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, Cỏ Lau Mùa Hè
-Thế loại...