Do chị Dã thích cho về thì Vũ Ca về, vậy thôi! Gặp Mị là Mị bỏ đi vòng quanh thế giới luôn cho bà Khê một mình nuôi cháu nội vậy ha! Nghĩ sao vậy! Cho Bà Khê bả đi tìm gặp rồi năn nỉ về còn may ra...